журнал “Нові технології в будівництві”

Від НДІБВ - 13 / 12 / 2021

Сайт журналу http://www.ntinbuilding.ndibv.org.ua/

ДП «НДІ будівельного виробництва ім. В.С. Балицького» та Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) двічі в рік видають журнал «Нові технології в будівництві». При наявності матеріалів кількість видань може бути збільшена.

Журнал входить у перелік наукових видань Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки України, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора та кандидата наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №21943-11843 від 31.03.2016 р.

Журнал «Нові технології в будівництві» внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) у галузі технічних наук зі спеціальностей 191 «Архітектура та містобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія» на підставі Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1) та 051 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 073 «Менеджмент» на підставі Наказу МОН України від 02.07.2020 № 886 (додаток 4).

ISSN 2664-0406 (Print)

2664-0414 (Online)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Мова видання: українська, англійська

Журнал «Нові технології в будівництві» розрахований на співробітників наукових і проектних інститутів, фахівців, що працюють у будівельній галузі, викладачів і студентів профільних вузів.

Кореспондентами наших видань є члени Академії будівництва України, працівники міністерств і державних комітетів України, працівники будівельних організацій, підприємств будіндустрії та будівельних матеріалів, проектних, проектно-дослідницьких і науково-дослідних інститутів і організацій, вищих навчальних закладів незалежно від форм власності, претенденти на одержання вчених ступенів, які здатні запропонувати нові, прогресивні й перевірені на практиці або теоретично обґрунтовані технології будівництва.

Тематична спрямованість журналу передбачає широке охоплення усіх сучасних проблем в галузіі технології будівництва й будівельного виробництва.

asdasdas dfsa