збірник “Будівельне виробництво”

Від НДІБВ - 11 / 01 / 2022

Сайт збірника https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building

ДП «НДІ будівельного виробництва ім. В.С. Балицького» й Академія будівництва України видають міжвідомчий науково-технічний збірник «Будівельне виробництво».

Збірник входить у перелік наукових видань Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки України, де можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора й кандидата наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №21921-11821 ПР від 23.03.2016 р.

Збірник “Будівельне виробництво” включено до переліку наукових фахових видань  України категорія “Б”. Наказ  МОН України № 886 від  02.07.2020  (технічні науки, спеціальності  191, 192) та  № 627  від 14.05.2020  (економічні науки, спеціальності  051, 073).

ISSN 2524-2555 (online)

ISSN 0131-8942 (print)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща), ULRICHS Web.

Мова видання: українська, російська

У збірниках розглядаються питання становлення саморегулювання в будівництві, економічній ефективності виробництва, енергозбереження в будівництві, оптимізації діяльності будівельних підприємств, удосконалювання технології й організації виконання робіт, висвітлюються нові напрямки в технології будівельних процесів.

Збірник «Будівельне виробництво» розрахований на співробітників науково-дослідних і проектних інститутів, фахівців будівельних організацій, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.