ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Інститут уклав двосторонні угоди про наукове співробітництво з провідними науковими установами з метою забезпечення підготовки та виховання нового покоління висококваліфікованих фахівців, подальшого їх працевлаштування. Надання взаємної допомоги у проведенні наукових досліджень.

Український державний університет науки і технологій

Сторони уклали угоду про запрошення провідних фахівців ДП «НДІБВ» в якості керівників дипломних проектів (робіт), голів і членів Державних екзаменаційних комісій по захисту дипломних проектів (робіт), викладачів для читання тематичних лекцій, спрямованих на розв’язання реальних проблематичних питань певної галузі;
Запрошувати на щорічні конференції та інші інформаційно-комунікативні заходи, що організовуються та проводяться Університетом та/або ДП «НДІБВ»;
Рецензувати технічні пропозиції та ініціативні проекти;
Сприяти направленню на навчання до Університету зацікавлених осіб;
Брати участь у підготовці учбових і методичних матеріалів, у тому числі за допомогою мережі Іnternet;
Забезпечити участь представників ДП «НДІБВ» в діяльності кафедр Університету, обговоренні програм та інших науково-методичних матеріалів, пов’язаних з наданням освітніх послуг;
Забезпечувати проведення на базі ДП «НДІБВ» лабораторних, практичних занять, виробничої та переддипломної практики студентів Університету за узгодженим між Сторонами графіком;
Брати участь в адаптації навчальних програм Університету;
Забезпечити проведення зустрічей керівництва ДП «НДІБВ» зі студентами, екскурсії студентів до ДП «НДІБВ»;
Сприяти, за можливості, розвитку матеріально-технічної бази Університету;
Брати участь в організації й проведенні конкурсів курсових і дипломних проектів із заохоченням, за можливості, студентів-переможців тощо;

Сприяти організації працевлаштування найкращих випускників Університету в структурних підрозділах ДП «НДІБВ» за наявності вакантних місць;
Сприяти проведенню досліджень для здобувачів освіти Університету на базі ДП «НДІБВ»;
Сприяти та надавати допомогу у проведенні науково-дослідних робіт студентами, аспірантами та докторантами Університету та/або ДП «НДІБВ»;
Надавати на рецензування технічні пропозиції та інноваційні проекти за необхідності;
Здійснювати обмін практичним досвідом та інформацією з питань, що представляють взаємний інтерес Сторін;
Брати участь та сприяти проведенню конференцій, лекцій, симпозіумів, семінарів, претензій, круглих столів, виставок, теле- і радіопрограм, у тому числі і міжнародних з актуальних питань, які існують на сучасному будівельному ринку;
Сумісно залучати співробітників Університету та ДП «НДІБВ» для участі у проведенні науково-технічних заходів, що мають спільну науково-технічну спрямованість;
За необхідності, сумісно проводити експертизу дисертаційних робіт;
За необхідності, здійснювати спільну розробку та підготовку навчально-методичного забезпечення за спеціалізаціями: написання текстів лекцій, розробка робочих програм, видання навчальних посібників тощо;

Київський національний університет будівництва та архітектури (КНУБА)

Забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців студентів факультету автоматизації і інформаційних технологій за спеціальностями: 122 Комп’ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія, 125 Кібербезпека, 126 Інформаційні системи і технології, 131 Прикладна механіка, 136 Галузеве машинобудування, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 192 Будівництво та цивільна інженерія.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційних технологій спеціальностей 122 Комп’ютерні науки, 126 Інформаційні системи і технології

Одеська держана академія будівництва та архітектури:

Проведення тематичних ,навчальних, наукових заходів, конференцій, семінарів тощо. Проходження підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічними працівниками. Співробітництво в проведенні навчальної , виробничої практики з метою сприянню зайнятості студентів та працевлаштуванню випускників Академії.

ДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторськийінститут будівельних матеріалів та виробів»

Публікування наукових та інформаційних статей у виданнях, заснованих іншою стороною. Брати участь у конференціях, семінарах, презентаціях, що проходять на базі обох сторін. Проходження працівниками на навчальних курсах та курсах підвищення кваліфікації, заснованих іншою стороною. Проводити взаємне стажування працівників. Проводити аналіз проектів нормативних документів, підготовлених іншою стороною.